سامانه هوشمند ارسال پیامک رز
  صبح بخیر 1 [ تاریخ ارسال : 25 تیر 1391 ساعت 13 و 09 دقیقه ]

دیگه به من زنگ نزن
حالا شناختمت
من نمیتونم دیگه با تو باشم
ازت بدم میاد
بی لیاقت
خداحافظ
“این آخرین جمله ای بود که همسایمون به شوهرش گفت”
میخاستم تو ام در جریان باشی عزیزم
میفرستم مهربان بر محضر تو یک پیام تا که هم جویای احوالت شوم هم داده باشم یک سلام! صبح روز آدینه ات بخیر و شادی
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام من
به آن پرند سپیده وشادمان
که در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود
صبح زیبات بخیر
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
صبحت بخیر عزیزم ، برات چایی بریزم؟!
گولت زدم عزیز جون ، تو که نیستی خونمون!!
خوب بیــــــــــد (صبحت بخیر عزیزم)
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو
و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی…
صبح نازت بخیر
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام
صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم
و تو خودت را در آینه من آبی
بیا برویم باورمان را قدم بزنیم
تا شانه های خیابان خیال کنند
جنگل و دریا بهم رسیده اند . . .
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!
سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران
روزت به خیر باد
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام من
به هر چه وبه هر كــــسی كه با سحر
تمام جسم و جان او پر از نماز می شود
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی
ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی
ای که جادوی کلماتت قلمها را
سرنگون میکند سلام
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم
و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود .
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام من
به پیچكی كه صبح دست سبز او
به سوی آسمان بی كران دراز می شود
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام من
به آن پرند سپیده وشادمان
كه در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام اي كهنه عشق من كه ياد تو چه پا برجاست
سلام بر روي ماه تو عزيز دل سلام از ماست
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام ،
ببخشيد ما داشتيم تو کوچه اس ام اس بازي ميکرديم
يکي از سلاما افتاد تو خونتون ! ميشه پسش بدين !؟؟
ما منتظريم !
[ دیگه ][ به ][ من ][ زنگ ][ نزن ][ ][ حالا ][ شناختمت ][ ][ من ][ نمیتونم ][ دیگه ][ با ][ تو ][ باشم ][ ][ ازت ][ بدم ][ میاد ][ ][ بی ][ لیاقت ][ ][ خداحافظ ][ “این ][ آخرین ][ جمله ][ ای ][ بود ][ که ][ همسایمون ][ به ][ شوهرش ][ گفت” ][ ][ میخاستم ][ تو ][ ام ][ در ][ جریان ][ باشی ][ عزیزم ][ ][ ][ ][ میفرستم ][ مهربان ][ بر ][ محضر ][ تو ][ یک ][ پیام ][ تا ][ که ][ هم ][ جویای ][ احوالت ][ شوم ][ هم ][ داده ][ باشم ][ یک ][ سلام! ][ صبح ][ روز ][ آدینه ][ ات ][ بخیر ][ و ][ شادی ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ من ][ به ][ آن ][ پرند ][ سپیده ][ وشادمان ][ که ][ در ][ سپیده ][ با ][ نسیم ][ ترانه ][ ساز ][ می ][ شود ][ صبح ][ زیبات ][ بخیر ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ صبحت ][ بخیر ][ عزیزم ][ ، ][ برات ][ چایی ][ بریزم؟! ][ گولت ][ زدم ][ عزیز ][ جون ][ ، ][ تو ][ که ][ نیستی ][ خونمون!! ][ خوب ][ بیــــــــــد ][ (صبحت ][ بخیر ][ عزیزم) ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ امیدوارم ][ روزت ][ رو ][ با ][ یه ][ دنیا ][ امید، ][ یه ][ بغل ][ آرزو ][ و ][ یه ][ عالمه ][ انرژی ][ مثبت ][ شروع ][ کنی… ][ صبح ][ نازت ][ بخیر ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ صبحت ][ زیبا ][ چرا ][ من ][ هر ][ صبح ][ خودم ][ را ][ در ][ آینه ][ تو ][ سبز ][ میبینم ][ و ][ تو ][ خودت ][ را ][ در ][ آینه ][ من ][ آبی ][ بیا ][ برویم ][ باورمان ][ را ][ قدم ][ بزنیم ][ تا ][ شانه ][ های ][ خیابان ][ خیال ][ کنند ][ جنگل ][ و ][ دریا ][ بهم ][ رسیده ][ اند ][ . ][ . ][ . ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ ای ][ دل ][ نورانی ][ خورشید، ][ ای ][ نگاه ][ آبی ][ آسمان، ][ ای ][ شکوه ][ آفرینش! ][ سلام ][ ای ][ وسیع ][ جاری، ][ ای ][ پهنه ][ نور ][ باران، ][ ای ][ طراوت ][ بی ][ کران ][ روزت ][ به ][ خیر ][ باد ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ من ][ به ][ هر ][ چه ][ وبه ][ هر ][ كــــسی ][ كه ][ با ][ سحر ][ تمام ][ جسم ][ و ][ جان ][ او ][ پر ][ از ][ نماز ][ می ][ شود ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ من ][ به ][ تو ][ سلام ][ میکنم ][ تو ][ که ][ تک ][ ستاره ][ دمادم ][ غروبی ][ ای ][ مهوش ][ غزالها ][ ای ][ ترانه ][ ساز ][ هستی ][ ای ][ که ][ جادوی ][ کلماتت ][ قلمها ][ را ][ سرنگون ][ میکند ][ سلام ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ به ][ تو ][ سلام ][ می ][ کنم ][ کنار ][ تو ][ می ][ نشینم ][ و ][ در ][ خلوت ][ تو ][ شهر ][ بزرگ ][ من ][ بنا ][ می ][ شود ][ . ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ من ][ به ][ پیچكی ][ كه ][ صبح ][ دست ][ سبز ][ او ][ به ][ سوی ][ آسمان ][ بی ][ كران ][ دراز ][ می ][ شود ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ من ][ به ][ آن ][ پرند ][ سپیده ][ وشادمان ][ كه ][ در ][ سپیده ][ با ][ نسیم ][ ترانه ][ ساز ][ می ][ شود ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ اي ][ كهنه ][ عشق ][ من ][ كه ][ ياد ][ تو ][ چه ][ پا ][ برجاست ][ سلام ][ بر ][ روي ][ ماه ][ تو ][ عزيز ][ دل ][ سلام ][ از ][ ماست ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ به ][ قاصدک ][ های ][ خبر ][ رسان ][ که ][ محکوم ][ به ][ خبرند ][ و ][ سلام ][ به ][ شقایقهایی ][ که ][ محکوم ][ به ][ عشقند ][ و ][ سلام ][ به ][ تو ][ که ][ محکوم ][ به ][ دوست ][ داشتنی. ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ ، ][ ببخشيد ][ ما ][ داشتيم ][ تو ][ کوچه ][ اس ][ ام ][ اس ][ بازي ][ ميکرديم ][ يکي ][ از ][ سلاما ][ افتاد ][ تو ][ خونتون ][ ! ][ ميشه ][ پسش ][ بدين ][ !؟؟ ][ ما ][ منتظريم ][ ! ]