سامانه هوشمند ارسال پیامک رز
  تولد 1 [ تاریخ ارسال : 17 دی 1391 ساعت 17 و 04 دقیقه ]

الفبا برای سخن گفتن نیست / برای نوشتن نام توست اعداد

پیش از تولد تو به صف ایستاده اند تا راز زاد روز تو را بدانند.

تولدت مبارک
روز ميلاد تو، روز صدور شناسنامه عشق است
عشق من تولدت مبارک

اس ام اس تبریک تولد


وجود زيبايت وارد به دنيا ميشود
هديه سالروزش اين آوا ميشود
عاشقي چون من بي پروا ميشود
در شعر تولد غرق رويا ميشود
اينگونه سالي دگر ازعمر تو آغاز ميشود
تولدت مبارک

اس ام اس تبریک تولد


روز ميلاد توست و من همچنان در آرزوي لحظه اي هستم که دستانت را بگيرم در چشمانت خيره شوم
تو را در آغوشم بفشارم و با عشق بگويم تولدت مبارک

اس ام اس تبریک تولد


دوباره روز تولدت رسيد
روزي که غصه سراغم نمياد
روزي که دستاي تنهايي من
بيشتر از هميشه دستاتو ميخواد
تولدت مبارک

اس ام اس تبریک تولد


جشن تو جشن تولد تمومه خوبياس
جشن تو شروع زيباى تمومه شادياس ...

اس ام اس تبریک تولد


با من باشی دوست دارم /تنها باشی دوست دارم /امروز روز میلادته /هرجا باشی دوست دارم تولدت مبارک

اس ام اس تبریک تولد


هرروز برات رویایی باشد دردست نه دوردست عشقی باشد دردل نه درسر ودلیلی باشد برای زندگی نه روزمره گی تولدت مبارک

اس ام اس تبریک تولد


امروز روزیست که باغ جهان خرسند است چون در این روز شكوفه اي شکفت
سال روز شکفتنت مبارک

اس ام اس تبریک تولد


دوست عزیز: تقارن بهار طبیعت را با شكفتن موجودیتت رو بهت شادباش میگم
امیدوارم روزگارت سبز باشه....

اس ام اس تبریک تولد


بهترين آهنگ زندگي من تپش قلب توست و قشنگ ترين روزم روز شکفتنت. عزیزم تولدت مبارک!

اس ام اس تبریک تولد


خدای اطلسی ها با تو باشد * پناه بی کسی ها با تو باشد * تمام لحظه های خوب یک عمر* بجز دلواپسی ها با تو باشد * تولدت مبارک

تو وجودت واسه من یه معجزست * مثل تو هیچ کجا پیدا نمیشه * روز میلاد قشنگت میمونه * توی تقویم دلم تا همیشه * تولدت مبارک

اس ام اس تبریک تولد


وجود زیبایت وارد به دنیا میشود * هدیه سالروزش این آوا میشود * عاشقی چون من بی پروا میشود * در شعر تولد غرق رویا میشود * اینگونه سالی دگر از عمر تو آغاز میشود * تولدت مبارک

اس ام اس تبریک تولد


پرنسس دیانای من چه خوب شدکه به دنیا اومدی و چه خوبتر شد که همه دنیای من شدی...عشق مامانی تولدت هزاران هزار بار مبارک.

اس ام اس تبریک تولد


باز کن پنجرهها را که نسيم روز ميلاد اقاقي ها را جشن ميگيرد و بهار روي هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است تولدت مبارک

اس ام اس تبریک تولد


تو اين روز طلايي تو اومدي به دنيا و جود پاکت اومد تو جمع خلوت ما تو تقويما نوشتيم تو اين ماه و تو اين روز از اسمون فرستاد خدا يه ماه زيبا

اس ام اس تبریک تولد


امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای نخریده ام آنچه خریدنی است بی شک ٬ لایق تو نیست. نمی دانم با کدام جمله “دوستت دارم” را برایت انشا کنم اما کاملتر از این چیزی ندارم تولدت مبارک .
[ الفبا ][ برای ][ سخن ][ گفتن ][ نیست ][ / ][ برای ][ نوشتن ][ نام ][ توست ][ اعداد ][ ][ پیش ][ از ][ تولد ][ تو ][ به ][ صف ][ ایستاده ][ اند ][ تا ][ راز ][ زاد ][ روز ][ تو ][ را ][ بدانند. ][ ][ تولدت ][ مبارک ][ روز ][ ميلاد ][ تو، ][ روز ][ صدور ][ شناسنامه ][ عشق ][ است ][ عشق ][ من ][ تولدت ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ وجود ][ زيبايت ][ وارد ][ به ][ دنيا ][ ميشود ][ هديه ][ سالروزش ][ اين ][ آوا ][ ميشود ][ عاشقي ][ چون ][ من ][ بي ][ پروا ][ ميشود ][ در ][ شعر ][ تولد ][ غرق ][ رويا ][ ميشود ][ اينگونه ][ سالي ][ دگر ][ ازعمر ][ تو ][ آغاز ][ ميشود ][ تولدت ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ روز ][ ميلاد ][ توست ][ و ][ من ][ همچنان ][ در ][ آرزوي ][ لحظه ][ اي ][ هستم ][ که ][ دستانت ][ را ][ بگيرم ][ در ][ چشمانت ][ خيره ][ شوم ][ تو ][ را ][ در ][ آغوشم ][ بفشارم ][ و ][ با ][ عشق ][ بگويم ][ تولدت ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ دوباره ][ روز ][ تولدت ][ رسيد ][ روزي ][ که ][ غصه ][ سراغم ][ نمياد ][ روزي ][ که ][ دستاي ][ تنهايي ][ من ][ بيشتر ][ از ][ هميشه ][ دستاتو ][ ميخواد ][ تولدت ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ جشن ][ تو ][ جشن ][ تولد ][ تمومه ][ خوبياس ][ جشن ][ تو ][ شروع ][ زيباى ][ تمومه ][ شادياس ][ ... ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ با ][ من ][ باشی ][ دوست ][ دارم ][ /تنها ][ باشی ][ دوست ][ دارم ][ /امروز ][ روز ][ میلادته ][ /هرجا ][ باشی ][ دوست ][ دارم ][ تولدت ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ هرروز ][ برات ][ رویایی ][ باشد ][ دردست ][ نه ][ دوردست ][ عشقی ][ باشد ][ دردل ][ نه ][ درسر ][ ودلیلی ][ باشد ][ برای ][ زندگی ][ نه ][ روزمره ][ گی ][ تولدت ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ امروز ][ روزیست ][ که ][ باغ ][ جهان ][ خرسند ][ است ][ چون ][ در ][ این ][ روز ][ شكوفه ][ اي ][ شکفت ][ سال ][ روز ][ شکفتنت ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ دوست ][ عزیز: ][ تقارن ][ بهار ][ طبیعت ][ را ][ با ][ شكفتن ][ موجودیتت ][ رو ][ بهت ][ شادباش ][ میگم ][ امیدوارم ][ روزگارت ][ سبز ][ باشه.... ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ بهترين ][ آهنگ ][ زندگي ][ من ][ تپش ][ قلب ][ توست ][ و ][ قشنگ ][ ترين ][ روزم ][ روز ][ شکفتنت. ][ عزیزم ][ تولدت ][ مبارک! ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ خدای ][ اطلسی ][ ها ][ با ][ تو ][ باشد ][ * ][ پناه ][ بی ][ کسی ][ ها ][ با ][ تو ][ باشد ][ * ][ تمام ][ لحظه ][ های ][ خوب ][ یک ][ عمر* ][ بجز ][ دلواپسی ][ ها ][ با ][ تو ][ باشد ][ * ][ تولدت ][ مبارک ][ ][ تو ][ وجودت ][ واسه ][ من ][ یه ][ معجزست ][ * ][ مثل ][ تو ][ هیچ ][ کجا ][ پیدا ][ نمیشه ][ * ][ روز ][ میلاد ][ قشنگت ][ میمونه ][ * ][ توی ][ تقویم ][ دلم ][ تا ][ همیشه ][ * ][ تولدت ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ وجود ][ زیبایت ][ وارد ][ به ][ دنیا ][ میشود ][ * ][ هدیه ][ سالروزش ][ این ][ آوا ][ میشود ][ * ][ عاشقی ][ چون ][ من ][ بی ][ پروا ][ میشود ][ * ][ در ][ شعر ][ تولد ][ غرق ][ رویا ][ میشود ][ * ][ اینگونه ][ سالی ][ دگر ][ از ][ عمر ][ تو ][ آغاز ][ میشود ][ * ][ تولدت ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ پرنسس ][ دیانای ][ من ][ چه ][ خوب ][ شدکه ][ به ][ دنیا ][ اومدی ][ و ][ چه ][ خوبتر ][ شد ][ که ][ همه ][ دنیای ][ من ][ شدی...عشق ][ مامانی ][ تولدت ][ هزاران ][ هزار ][ بار ][ مبارک. ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ باز ][ کن ][ پنجرهها ][ را ][ که ][ نسيم ][ روز ][ ميلاد ][ اقاقي ][ ها ][ را ][ جشن ][ ميگيرد ][ و ][ بهار ][ روي ][ هر ][ شاخه ][ کنار ][ هر ][ برگ ][ شمع ][ روشن ][ کرده ][ است ][ تولدت ][ مبارک ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ تو ][ اين ][ روز ][ طلايي ][ تو ][ اومدي ][ به ][ دنيا ][ و ][ جود ][ پاکت ][ اومد ][ تو ][ جمع ][ خلوت ][ ما ][ تو ][ تقويما ][ نوشتيم ][ تو ][ اين ][ ماه ][ و ][ تو ][ اين ][ روز ][ از ][ اسمون ][ فرستاد ][ خدا ][ يه ][ ماه ][ زيبا ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تبریک ][ تولد ][ ][ ][ ][ ][ امروز ][ سالروز ][ تولد ][ توست ][ و ][ من ][ برایت ][ هدیه ][ ای ][ نخریده ][ ام ][ آنچه ][ خریدنی ][ است ][ بی ][ شک ][ ٬ ][ لایق ][ تو ][ نیست. ][ نمی ][ دانم ][ با ][ کدام ][ جمله ][ “دوستت ][ دارم” ][ را ][ برایت ][ انشا ][ کنم ][ اما ][ کاملتر ][ از ][ این ][ چیزی ][ ندارم ][ تولدت ][ مبارک ][ . ]